CVProf. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR


Akademik Süreç

Araştırma Görevlisi:              1991
Yrd. Doç. Dr.:                2000
Doç. Dr.:                     2004
Profesör Dr.:                    2010 


Akademik Deneyimler ve Yöneticilik Görevleri

Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği                                                                                         : 2011-2016
Selçuk Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü                                 :  2012-2013
Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanlığı                                                                 :  2013-2016
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Bilimler Komisyonu Üyeliği                              :  2011-2015
8. ve 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmalarına katılım                                                 : 2010&2013
Erasmus Programı ile Misafir Öğretim Üyeliği, Romanya Danubius Üniversitesi      : 2015
YÖK Bursu ile Almanya Zeppelin Üniversitesi, Misafir Öğretim Üyeliği                       : 2011 
Almanya Yerel Yönetimler Derneği’nde (KGSt, Köln) Staj                                               : 1997
Almanya, Heidelberg Belediyesi’nde staj                                                                          : 1998YAYINLAR
A. KİTAPLAR

  1. M. Akif Çukurçayır, Ayşe Tekel (Ed.), Yerel ve Kentsel Politikalar, 2. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012
  2. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Yönetişim, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013
  3. M. Akif Çukurçayır, Yurttaşsız Demokrasi, Çizgi Kitabevi, 2. Baskı, Konya, 2011
(Democracy without citizen)
  1. M. Akif Çukurçayır, Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, 3. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya
  2.  M. Akif Çukurçayır, Yerel Yönetimler-Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015.
  3. M. Akif Çukurçayır, Gülise Gökçe (Ed.), Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007.
  4. M. Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Kitabevi  Yayınları, 4. Baskı, Konya, Şubat 2012.
  5. M. Akif Çukurçayır (Ed.), Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, Çizgi Yayınları, Konya, 2003.
  6. M. Akif Çukurçayır, H.Tuğba Eroğlu, Hayriye Sağır, Mücahit Navruz , Kamu Yönetiminde Değişimin Rolü ve Etkileri, KAYFOR 13 Bildiriler Kitabı, Konya, 2016, https://drive.google.com/file/d/0BxLKLxbxoev7WGVYbHZMVkdqRjg/view
  7. M. Akif Çukurçayır, Şafak Ünüvar, Alaaddin Başoda, Mehmet Sağır vd, I. Avrasya Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 2015, Konya.

B. Makaleler
1. M. Akif Çukurçayır, “Bürgerbeteligung und Bürgerengagement”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 2000, ss. 17-34.
2. M. Akif Çukurçayır, Esra Çelebi, “Bilgi Toplumu ve E-devletleşme Sürecinde Türkiye”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, 2009
3. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “E-Cities: A Content Analysis Of The Web Pages Of Heidelberg And Konya Metropolitan Municipalities”, Current Research Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 2010, pp. 7-12
4. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu and Hayriye Sağır, Local Governance and City Assemblies in Turkey”, http://universitypublications.net/ijmt/0301/pdf/RHS139.pdf, 2013.
5. Aysun Yemen And Mehmet Akif Çukurçayır, “Metropolitan Municipalities in the Context Of Democratization And Efficiency Dimensions”, in Conference Proceedings, MIRDEC 2016-2, Social Science Conference, ISBN: 978-605-83117-1-8 Prague, Czech Republic, 19-21 July, 2016
6. M. Akif Çukurçayır, “Yönetim Süreçlerinde Açıklık: Open Government ve Yerel Yönetimler”, Yerel Politikalar Dergisi, Ocak, 2012.
7. M. Akif Çukurçayır, “Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Yönetişim”, Ed. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Yönetişim Kuram-Boyutlar-Uygulama, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013.
8. M. Akif Çukurçayır, H. Eşki, “Müşteri Odaklı Yönetim Tartışmalarına Yerel Yönetim Perspektifinden Bakmak”, Ed. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
9. Dietrich Fürst, (Çeviri-Translation, M. Akif Çukurçayır), “Çok Katmanlı Yönetişim ve Bölgesel Yönetişim Üzerine” (Çeviri), Ed. Bekir Parlak, Kamu Yönetimine Yeni Vizyonlar, Ankara, 2008.
10. M. Akif Çukurçayır, “Kamu Yararı, Türkiye’de Kentsel Alanların Geleceği ve Yurttaşın Sorumluluğu”, Ed. Ayşegül Mengi, Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, İmge Kitabevi, Ankara, 2007
11. M. Akif Çukurçayır, “Katılımcılık Açısından Belediye Yasasının İşlevselliği: Kent Konseyleri ve Öteki Mekanizmalar”, Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007.
12. M. Akif Çukurçayır, “Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel Alanda Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler”, Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005.
13. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Yerel Yönetimler ve Performans Denetimi”, Ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005.
14. M. Akif Çukurçayır, “Yerel Yönetimle ve Yurttaş Odaklılık”, Ed. Abdullah Yılmaz, Mustafa Ökmen, Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, ss. 241-263
15. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Kamu Yönetiminde Demokratik Açılım Olarak Kent Konseyleri, Ed. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 225-247. 
16. M. Akif Çukurçayır, “Dijital Kentler ve Türkiye’de Bazı Uygulamalar”, Yerel ve Kentsel Politikalar, (Ed. M. Akif Çukurçayır, Ayşe Tekel), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003.
17. M. Akif Çukurçayır, “Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim”, Çağdaş Kamu Yönetimi-I, (Muhittin Acar, Hüseyin Özgür), Nobel Kitabevi, Ankara, 2003.
18. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Klasik Yönetim Anlayışından Stratejik Yönetime: Strateji Geliştirmede SWOT Analizi”, M. Akif Çukurçayır (Ed.), Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, Çizgi Yayınları, Konya, 2002, ss. 227-256.
19. Harald Plamper (Çeviri- M. Akif Çukurçayır), “E-Devlet Uygulamaları ve Sorunları”, (M. Akif Çukurçayır (Ed.), Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, Çizgi Yayınları, Konya, 2002.
20. M. Akif Çukurçayır, “Yönetişim Yaklaşımı ve Türkiye’de Kent Konseyleri”, Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, F. Neval Genç (Ed.), Ekin Kitabevi, Ankara, 2012.
21. M. Akif Çukurçayır, “Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler”, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Mustafa Ökmen v.d (Ed.), Orion Kitabevi, Ankara, 2013.
22. M. Akif Çukurçayır, “Almanya’da Siyasal Sistem ve Yerel Yönetimler”, Dünyada Yerel Yönetimler-Örnekler-Uygulamalar, Murat Okçu ve Hüseyin Özgür (Ed.), Seçkin Kitabevi, Ankara, 2013.
23. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Hayriye Sağır, “Yerel Yönetişim, Katılım ve Kent Konseyleri”, Yerel Politikalar Dergisi, Ocak, 2012.
24. M. Akif Çukurçayır, Hayriye Sağır, “Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, 2008
25. M. Akif Çukurçayır, “Dünyada Yerel Yönetimlerin Değişen Rolü ve Yeni Kimliği”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Ankara, 2003
26. M. Akif Çukurçayır, “Personel Yönetiminde Değişen Anlayışlar ve Yerel Yönetimler”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 74, Sayı: 437, Aralık 2002, ss. 157-167.
27. M. Akif Çukurçayır, Hülya Eşki, “Kamu Hizmeti Sunumunda Yeni Yöntemler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1-2, 2001, ss. 89-109.
28. M. Akif Çukurçayır, “Çevre Hukuku Açısından Sorumluluk ve Kamu Kuruluşları”,  Belediye Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Ağustos 1999, ss. 25-41.
29. M. Akif Çukurçayır, “Türkiye’de Anakent Yönetimin Gelişimi”, Selçuk Üniversitesi  Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 1998, ss. 223-252.
30. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 53, Nisan-Haziran 2004, ss. 41-67
31. M. Akif Çukurçayır, “Yerel Yönetimde Değişim: Bürokratik Örgütten Hizmet İşletmesine Doğru”, Sayıştay Dergisi, Sayı 73, Nisan-Haziran 2009, ss. 31-49.
32. M. Akif Çukurçayır, M. Akif Özer, Kasım Turgut, “Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadelede Yönetişim İlke ve Uygulamaları”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 86, Temmuz-Eylül 2012.
33. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, “Kamu Yönetiminde Demokratik Açılım Olarak Kent Konseyleri, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya, 2008, ss. 197-219.
34. M. Akif Çukurçayır, “Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset”, Hulusi Şentürk (ed.), Yerel Siyaset, Okutan Yayınları, İstanbul, 2008

C. Bildiriler
1. Mehmet Akif Çukurçayır , Hacer Tuğba Eroğlu (2015).  Citizen Oriented Administration and City Assemblies.  International Conference for Social Sciences and Humanities, https://freiburg2015.sched.com/event/4gYb/citizen-oriented-administration-and-city-assemblies
2. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, Hayriye Sağır, “Local Governance and City Assemblies in Turkey”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Freiburg, Germany,2-7 December 2012.
3. Mehmet Akif Çukurçayır, Hayriye Sağır, Ali Arda Yüceyılmaz (2015).  Local Democracy And Representation in Municipal Council.  2015 Prague International Academic Conference.
4. Mehmet Akif Çukurçayır (2014).  Opennes in Process of Management: "Open Government" and Local Government.  The Macrotheme Conference-Paris 201
5. M. Akif Çukurçayır, M. Akif Özer, Mücahit Navruz, “Türkiye’de Son Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reformları”, 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Novipazar, Serbia, 2-7 Haziran 2013
6. Aysun Yemen And M. Akif Çukurçayır, Metropolitan Munıcıpalities In The Context Of Democratization And Efficiency Dimensions”, MIRDEC 2016-2, Social Science Conference, ISBN: 978-605-83117-1-8 Prague, Czech Republic, 19-21 July, 2016
7. Mücahit Navruz, Mehmet Akif Çukurçayır (2015).  Factors Affecting Changes İn Perceptions Of Turkish People Towards Syrian Refugees.  International Journal Of Social Sciences, 4(4), 75-84. (Yayın No: 2511845)
8. M. Akif Çukurçayır, "Açık Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele", Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı, Ankara, Mart-2012
9. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, H. İbrahim Aydınlı, Elif Çolakoğlu, “Kent Konseylerinin İşleyişindeki Sorunlar Ve İşlevselliklerinin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri”, VII. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VII), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2012
10. M. Akif Çukurçayır, "Büyükşehir Belediyeleri ve Reform", Bandırma Konuşuyor Konulu Kent Konseyi Paneli, 1 Aralık 2011
11. M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu, H. İbrahim Aydınlı, Elif Çolakoğlu, “Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesinde Kent Konseyleri Bir Fırsat Olabilir mi?”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, 2011, ss. 290-305
12. M. Akif Çukurçayır, R. Saygılı, H. Tuğba Eroğlu, “Yönetişim Yurttaş İlişkilerinin Dönüşümü ve Sosyal Medya”, KAYSEM 6, Adıyaman Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 26-27 Mayıs 2011
13. M. Akif Çukurçayır, "Kent Kültürü ve Kimliği", Samsun Sempozyumu, Ekim 2011.
14. M. Akif Çukurçayır, "Çılgın Projeler Dönemi ve Kanal İstanbul Projesi" İstanbul Aydın Üniversitesi, Aralık, 2011.
15. M. Akif Çukurçayır, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 28-29 Mayıs 2009, Ankara
16. M. Akif Çukurçayır, “Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset”, Yerel Siyaset Sempozyumu, Okutan, Ocak, 2008, ss. 15-37
17. M. Akif Çukurçayır, “Tanzimattan Günümüze Yerel ve Genel Siyasal Düzenlemelerde Temel Aktör Yurttaş”, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, İstanbul, Şubat 2006, ss. 51-90
18. M. Akif Çukurçayır, “Tanzimattan Günümüze Temel Aktör Olarak Yurttaş”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Şehir Plancıları Odası, Ekim 2005
19. M. Akif Çukurçayır, “Kentsel Ekonomik Sistemde Tutunamayanların Yeri: Konya Yoksulluk Araştırması”, Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi-DPT, 2005, ss. 81-94.
20. M. Akif Çukurçayır, “Yönetişim Yaklaşımının Kamu Yönetiminde Kalite Uygulamalarına Olası Katkıları”, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE Yayını, Ankara, 2003
21. M. Akif Çukurçayır, “Kentler ve Tutunamayanlar: Konya Örneğinde Kentsel Yoksulluk”, Dünya Şehircilik Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2002.
22. M. Akif Çukurçayır, “Yeni Yönetim Modelleri Arayışları Çerçevesinde Halkın  Yönetim Süreçlerine Katılım Olanakları”, Yerel Yönetim Sempozyumu Kitabı, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, 2000.
23. M. Akif Çukurçayır, M. Akif Özer, Mücahit Navruz, “Türkiye’de Son Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reformları”, 5. Uluslar arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Novipazar, Sırbistan, 2-7 Haziran 2013

D. Dergi Editörlüğü
Yerel Politikalar, Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, Çizgi Kitabevi, Konya
Local Politics Journal, 

E. Hakemlikler
As a reviewer for academic Journals of some Universities and Institutions:
Selçuk Üniversitesi İİBF;
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF;
Ankara Üniversitesi SBF;
Celal Bayar Üniversitesi İİBF,
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF,
Dumlupınar Üniversitesi İİBF,
Sayıştay Dergisi
Danubius Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi

F. Projeler
1. “Yerel Demokrasi Mekanizması Olarak Kent Konseyleri: Kuruluş, Etkinlik ve İşlevsellik Sorunlarının Analizi ve Bir Model Önerisi” TÜBİTAK-SOBAG Projesi Yürütücülüğü
2. “Kent Yönetimine Katılım. Katılımın Bir Boyutu Olarak Etkenlik Duygusunun Konya Örneğinde Analizi”, Konya, 2000, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu 97/094 No’lu Araştırma Projesi.                           
3. “Hakkari İl Gelişme Planı” 2001-2002 DPT Projesi
4. “Konya ve Çevresinde Sosyal Yapı ve Siyasal Davranış”, İİBF-92/105/1993-1995

G. Workshop, sempozyum, bireysel konferanslar
Tarsus Kent Konseyi, "Büyükşehir Belediyeleri Reformu Paneli", Tarsus, 2012
"Yerel Yönetim Reformu" Konferansı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2012.
"Yeni Büyükşehir Belediye Yapılanmasının İl Özel İdareleri ve İl İdare Sistemine Etkisi" paneli, Türk İdareciler Derneği, Ankara-Mayıs, 2012.
“Türkiye'de Yerel Demokrasinin Sorunları ve Büyükşehir Belediyesi Modeli” konferansı, Aksaray Üniversitesi, 2012.
Kalkınma Bakanlığı, 10. Plan Çalışmaları, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu, Eylül-Kasım 2012
"Türkiye'de Yerel Yönetim Sistemi Nereye Gidiyor?" Konferansı, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 2012
Bandırma Kent Konseyi Yerel Yönetim Reformu Paneli, Bandırma, 2011
Kent Kültürü Paneli, Cihanbeyli, 2011
"Kanal İstanbul Projesi", Konferans, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, 2011.
"Kentlilik Bilinci Ve Kent Kültürü Paneli", Samsun, 2011.
"Samsuna Bir Parantez Açıyoruz-Samsun Sempozyumu”, 2011.
Mobil Demokrasi Derneği, Mobil Demokrasi Platformu, Bilkent-Ankara, 2010.
I. Ulusal Mobil Demokrasi Sempozyumu, Ankara, 2009.
Mardin Belediyesi, Yerel Demokrasi, Yerel Kalkınma, Mardin’de Değişim Ve Gelecek Arayışı, Sosyal Dokunun Rehabilitasyonu Sempozyumu, 27-28 Haziran 2009
Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul, 5-6 Ekim 2005
Yerel Siyaset Sempozyumu, Yerel Siyaset Dergisi, İstanbul, 2007.
Şehircilik Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, 2002.
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı-DPT, 2000,Ankara.
UNDP Local Administration Reform Poject II "Yerel Yönetim Reformunun Devamına Destek Projesi"  Çalıştayları, Konya, Erzurum, Ordu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara-2011
Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler İhtisas Komisyonu, 2012.

Alanında lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler

A.  Doktora Dersleri

Küreselleşme-Yerelleşme-Ulus Devlet
Bölgesel Kalkınma ve Planlama

B.  Yüksek Lisans Dersleri
Yerel Yönetimler ve Demokrasi
Kentleşme Sorunları ve Kalkınma
Küreselleşme ve Yönetişim
Küresel Çevre Politikaları

C.  Lisans Dersleri
Kentleşme ve Konut Politikası
Çevre Politikaları ve Çevre Hukuku
Yerel Yönetimler
Demokrasi ve Katılım